Seydiler Belediyesi

Dünyada hiç bir milletin kadını milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. M. Kemal ATATÜRK

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

SEYDİLER BELEDİYESİ VE İLÇEMİZE AİT DUYURULAR İÇİN

KASTAMONU SEYDİLER OSB SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

                                                               KASTAMONU SEYDİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

                                                               MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Seydiler OSB Elektrik Deplase Yapım İşi, anahtar teslim esası ve birim fiyatların tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin Adresi                                : Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Seydiler / KASTAMONU

2- İhale konusu yapım işinin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : Seydiler OSB Elektrik Deplase Yapım İşi
 2. b) Yapılacağı yer : Seydiler / KASTAMONU
 3. c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 4. d) İşin süresi : 45 Gün
 5. e) Keşif Bedeli (2020 Tedaş B.F. ile): 200.174,14 TL
 6. f) Geçici Teminatı : - TL

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Seydiler Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
 2. b) Tarihi ve saati : 05/03/2021 - Saat :14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
 2. B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

 1. C) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
 2. D) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
 3. E) İç Zarf.

Şekli ve içeriği belirlenen form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Seydiler organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürü odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Seydiler / KASTAMONU adreslerinde görülebilir.

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların tümüne indirim vermek suretiyle anahtar teslim esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

                        Mehmet ERDOĞAN                                            Halil İbrahim SANIK

                        OSB Yönetim Kurulu Başkan V.                         OSB Yönetim Kurulu Başkanı

SEYDİLER BELEDİYESİ SOGEP 2021 İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU

 

150736078 1808622192636605 8783139078353631865 n

Devamını Oku

tbmm basbakanlik icisleri bakanligi
resmi gazete e mevzuat sistemi e devlet
foto galeri

Atatürk Köşesi

Bize Ulaşın

0366 668 4013