Seydiler Belediyesi

Dünyada hiç bir milletin kadını milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. M. Kemal ATATÜRK

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

SEYDİLER BELEDİYESİ VE İLÇEMİZE AİT DUYURULAR İÇİN

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Kastamonu İl Koordinatörlüğünden İLAN

Tarım  ve  Kırsal  Kalkınmayı  Destekleme  Kurumu  (TKDK)  14.Ocak  2022  tarihinde IPARD  II  Onbirinci  Başvuru  Çağrı  İlanına  çıkmıştır.  Bu  çağrıda  "Çiftlik  Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)" tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecek olup, desteklenecek sektörler şu şekildedir; 302-1:  Bitkisel  Üretimin  Çeşitlendirilmesi  ve  Bitkisel  Ürünlerin  İşlenmesi  ve Paketlenmesi  (Süs  bitkileri  ve  çiçek  soğanı  üretimi, mantar  ve misel  üretimi,  fide  ve  fidan yetiştiriciliği,  sarımsak,  kırmızı  biber,  çemen,  karabuğday  vb.  tıbbi  ve  aromatik  bitkilerin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi) 302-2: Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi 302-3:  Zanaatkârlık  ve  Katma  Değerli  Ürünler  (Ahşap  işi,  metal  işi,  dokumacılık, dekoratif taş işi, sepet dokuma, kilimcilik, yorgancılık, dikişçilik, nakış işleme vb. zanaatkârlık faaliyetleri, et işleme, süt işleme, meyve ve sebze işleme (domates salçası, biber salçası, püre, pekmez,  marmelat,  reçel,  pestil,  turşu,  meyve  ve  sebze  suları,  konserve,  sirke,  közleme, salamura,  ekşiler  ve  ezme),  sofralık  zeytin  ve  zeytin  mamulleri,  boza,  salep,  tahin,  mısır kurutma,  çeltik  kurutma,  kurutulmuş  meyve  ve  sebzelerin  imalatı,  bakliyat  işleme  ve paketleme,  pirinç  işleme  ve  paketleme,  yerel  yiyecekler  (yemek,  börek,  tatlı,  şekerlemeler, unlu  mamuller),  baharat,  kaya tuzu,  bitki  çayları  ve  aromatik  kahveler,  pamuk  yağı,  defne yağı, susam yağı, soslar ve kemik suyu üretimi, sabun, pelet, briket, prina, gülsuyu üretimi 302-4:  Kırsal  Turizm  ve  Rekreasyon  Faaliyetleri  (En  fazla  25  odaya  kadar  otel, pansiyon, butik otel gibi konaklama tesisleri ile lokanta, kafeterya,  restoran gibi yeme-içme tesisleri ve rekreasyon tesisleri) 302-5: Su Ürünleri Yetiştiriciliği (İç sularda alabalık, sazan vb.) ve bu su ürünlerinin satışına yönelik restoranlar) 302-6:  Makine  Parkları  (Üretici  örgütlerince  kurulacak  olan,  biçerdöver,  balya makinesi,  mısır  silaj  makinesi,  pancar  hasat  makinesi,  ekin  biçme  makinesi,  taş  toplama makinesi vb. makine ekipmanlar içeren makine parkları) 302-7:  Yenilenebilir  Enerji  Yatırımları  (Fotovoltaik  ve  konsantre  güneş enerjisisistemleri, rüzgar enerji sistemleri, jeotermal, biyokütle, mikrokojenerasyon) İlimizde  302  sektöründe  hibe  desteği  uygun  harcamaların %55'i  olup,  üretici  örgütü veya üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50'den fazla) olduğu tüzel kişiliklerde ise %65'idir. Ayrıca uygun harcamalar tüm vergilerden muaftır. Yatırımlar kapsamında inşaat

işleri, makine-ekipman alımı,  hizmet alımı  (Proje çizimleri,  danışmanlık  vb.)  ve  görünürlük harcamalarına  hibe  desteği  verilecektir.    Projelerde  5.000-500.000  avro  arasındak  uygun harcamalar desteklenecektir.  Kurumumuzla  sözleşme  imzalayan  yararlanıcılar  istemeleri  halinde  hibe tutarının %50'ye kadarını, talep edecekleri tutarın %110'u kadar kesin ve en az 24 ay geçerli banka teminat mektubu sundukları takdirde sözleşme imzaladıktan hemen sonra avans olarak alabileceklerdir.  Uygun  ve  uygun  olmayan  harcamalarında  yapım  işi  olmayan  projeler için  başvurular  19.01.2022  tarihinde  başlayacak  olup,  online  başvuru  sistemi    09.02.2022 tarihinde kapatılacaktır. Bu başvuruların son teslim tarihi 11.02.2022 'dir. Uygun  ve  uygun  olmayan  harcamalarında  yapım  işi  olan  projeler  için  başvurular 14.02.2022  tarihinde  başlayacak  olup,  online  başvuru  sistemi  09.03.2022  tarihinde kapatılacaktır.  İnşaatlı  proje  başvurularının  (yenilenebilir  enerji  dahil)  son  teslim  tarihi 11.03.2022 'dir Çağrı  ilanı  ve  diğer  ilgili  dokümanlara  Kurumumuzun  resmi  internet  sitesi  olan, www.tkdk.gov.tr  adresinden  ulaşılabilir.  Ayrıca  Kurumumuzun  4448535  numaralı  yardım masası  ve  TKDK  Kastamonu  İl  Koordinatörlüğümüzün  03662140109  numaralı telefonlarından detaylı bilgi alınabilir.

Devamını Oku

SEYDİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

SEYDİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

1.SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI

1.1) Müdürlüğümüz ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşında; Müteşebbis Heyetinin 14.10.2021 tarih ve 4 sayılı kararı ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı sözleşmeli 1 (Bir) adet Elektrik Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisi istihdam edilecektir.

1.2) Giriş Sınavı; sözlü / mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, özel idare çalışmaları hakkındaki bilgileri göz önünde bulundurulacaktır.

1.3) İstenilen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar mülakat/sözlü sınavına çağırılacaktır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağırılacak adayların listesi Seydiler Organize Sanayi Bölgesinin WEB sayfasından (http://seydilerosb.org.tr/) duyurulacaktır.

1.4) Adaylardan başvuru işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  1. SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1) Mühendislik Fakültelerinin Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak

2.2) Erkek adayların askerliği ile ilişiği bulunmamak

2.3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak

2.4) Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

2.5) Müracaat tarihi itibariyle son 1 yıl Kastamonu’da ikamet ediyor olmak, bunu Nüfus Müdürlüğünden alacağı yazıyla belgelendirmek

2.6) Tercihen Yüksek Gerilim-Orta Gerilim (YG-OG) işlerinde çalışmak üzere iş deneyimi bulunması

2.7) Sürücü belgesine sahip olmak ( En az B sınıfı)

2.8) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

  1. BAŞVURU ŞEKLİ:

3.1) Adayların 20/12/2021 –30/12/2021 tarihleri mesai saatleri içerisinde Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden veya ilan metninden temin edecekleri iş talep formu, diploma fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş olan iki adet fotoğraf, yerleşim yeri belgesi(Son 1 yıldır Kastamonu'da ikamet ettiğini gösterir), nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No'su olan), kısa özgeçmişini anlatan belge ile birlikte Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Postada yaşanabilecek gecikme halinde başvuru evrakı değerlendirmeye alınmayacak olup bu durumdan Organize Sanayi Bölgesi sorumlu olmayacaktır.)

3.2) İş Talep Formunu eksik dolduran ya da eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

  1. SÖZLÜ SINAV:

4.1) Sözlü/mülakat sınavı 05,06,07 Ocak 2022 tarihlerinde Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4.2) Sınav sonuçları, mülakat tarihi bitiminden itibaren 10 iş günü içinde açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ilan panosunda ve http://seydilerosb.org.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  1. SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi

2- Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu

3- Mezun olduğu diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti                 

4- Erkek adaylar için askerlik yaptığına dair belge aslı veya onaylı sureti

5- Nüfus Kayıt Örneği

6- 2 Adet yeni çekilmiş fotoğraf

7- Yerleşim yeri belgesi

İlanen duyurulur.

Mehmet ERDOĞAN                                        CİHAT ABUKAN

OSB Yönetim Kurulu Başkan V.                     OSB Yönetim Kurulu Başkanı

tbmm basbakanlik icisleri bakanligi
resmi gazete e mevzuat sistemi e devlet
foto galeri

Atatürk Köşesi

Bize Ulaşın

0366 668 4013